Hľadáte konkrétny rozmer?
Jednoducho ho vpíšte do vyhľadávacieho poľa (napr. 7.0x15) a stlačte OK.

POWER STEERING STOP LEAK

LUCAS FUEL TREATMENT

SYNTHETIC OIL STABILIZER

HEAVY DUTY OIL STABILIZER

LUCAS SLICK MIST SPEED WAX

TOVAR V AKCII

Cena 9,50 € (251,75 CZK)
Cena 6,00 € (159,00 CZK)
Cena 4,50 € (119,25 CZK)

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 8,50 € (225,25 CZK)
Cena 9,50 € (251,75 CZK)
Cena 9,50 € (251,75 CZK)

facebook


Najbližšia akcia:
14 / 10 / 2017


TopSpeed

RoadLife


» Registrácia

REGISTRÁCIA: RacingWheels Day 18  14.10.2017

slovakflagUpozornenie:
Po registrácii je nutné zaplatiť štartovné do 4 dní. Inak sa registrácia ruší. Online registrácia končí 11. októbra. Cena v hotovosti je odlišná od ceny v predpredaji.

Po vyplnení formuláru Vám nepríde automatický email. Ten je preposielaný manuálne. Vaša registrácia bude platná až po obdržaní štartovného v plnej výške na náš účet.
Registrované jazdy sa vzťahujú výlučne na registrovaného jazdca a registrované vozidlo!

Bankové spojenie pre SR:

VUB banka a.s.
číslo účtu.: SK77 0200 0000 0023 8440 1151
VS: Vaše telefónne číslo uvedené pri registrácií.

Bankové spojenie pre ČR v CZK (uvádzajte ako domácu platbu):

FIO banka a.s.
číslo účtu.: 2100514745/2010
VS: Vaše telefónne číslo uvedené pri registrácií.

Prosím nezabudnite na tento VS, inak nebude možné rozpoznať Vašu platbu!

Faktúra bude vystavená v mene spoločnosti:
M&R Group s.r.o., Karola Adlera 11, 84102 Bratislava IČO: 36834734. Spoločnosť nie je platca DPH!


englishflag

Warning:
After the on-line registration the starting fee must be paidto 4 days. Online registration closed October 11th. Price in cash is different like presale price.

After filling out the registration form, you don´t receive the automatic sending email. It will manual sended.
Your registration will be confirmed only after receiving the full amount to our account.
Reserved rides apply strictly to the driver and the registered vehicle!

Account Nr. - IBAN electronic format: SK85 8330 0000 0021 0051 4745
SWIFT Code: FIOZSKBAXXX
Message for receiver: your phone number using by registration
Please send us back confirmation about payment.

Don´t forget on this message, otherwise we don´t recognize your payment!

Bank address:
FIO banka a.s.
Namestie SNP 21
811 01 Bratislava
Slovakia

On behalf of the company:
M&R Group s.r.o.
Karola Adlera 11
84102 Bratislava
Company is not VAT payer

 

V prípade registrácie dvoch áut na jedno číslo vyplňte prosím údaje oboch áut.

1. prvý jazdec / 1 auto

2. druhý jadec / 2 autá

V prípade vystavenia faktúry na firmu, dopíšte fakturačné údaje do poznámky.


If you register two car on the same starting number, please fill up both cars in a form.

1. first driver / one car

2. second driver / two cars

If you need invoice on bussines company, fill up the company data into notiz.

* povinné položky / necessary items

** v prípade ak nemá vozidlo ŠPZ, uveďte ŠPZ ťažného vozidla (kvôli vstupu do areálu)
When your car has no licence plate, please state the number of the licence plate of your truck for the sake of your safe and for entrance to area.

Svojím podpisom účastník potvrdzuje pravdivosť vyplnených údajov a zároveň potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s Pravidlami a Podmienkami na RacingWheels Day a svetelnou signalizáciou.
Ochrana osobných údajov podľa Z.č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších noviel.
Keďže sa jedná o verejnú akciu, organizátor si vyhradzuje právo zverejňovať všetky fotografické aj mediálne dokumenty (obrazovo -zvukové záznamy) zhotovené a vytvorené na RacingWheels dňoch samotným organizátorom, Slovakiaringom ako aj účastníkmi akcie vrátane divákov.

By signature confirms the participant the truth of completed data and corfims, that was well acquainted with the rules and conditions for RacingWheels Day and lights signalization. Privacy by slovak stamp collection 122/2013 Z.z.
Since it is a public event, the organizer reserves the right to publish all photographic and audiovisual documentation taken at the RacingWheels event by the organizer, the Slovakia Ring or by the event participants including visitors.